महाराष्ट्र

मुम्बई, महाराष्ट्र

सम्पर्क व्यक्ति: डा आशिष वैटी

कार्यालय फोन: 7999905569

ठेगाना: स्वामिद्य साम्राज्य वैटी, ४०१ अथर्व अप्ट, दत्त मन्दिर, चेन्दनी
कोलीवाडा, अशोक टकीज पछाडि, ठाणे पश्चिम, 400601 ठाणे MH

इमेल: contact@allayurved.com